Kontynuujemy prace w ramach projektu EmpInno

W dniach 15-17 października br. w Rostocku spotkali się partnerzy projektu EmpInno Monitor S3 (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) aby kontynuować prace nad usprawnieniem wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3) w siedmiu regionach partnerskich.

 Podczas spotkania zebrani zaprezentowali:

– bieżący stan systemu monitorowania  RIS3,
– potrzebne zmiany w systemie monitorowania RIS3,
– możliwość wykorzystania rekomendacji z wniosków z Feedback Paper opracowanych w ramach projektu EmpInno w celu ulepszenia systemu monitorowania RIS3.

Podczas warsztatów uczestnicy spotkania odpowiadali na szereg pytań m.in.:

  1. Jakie mają doświadczenia  w zakresie monitorowania RIS3 – czy jest to ciągły, dobrze zaplanowany i skuteczny proces (wskaźniki, narzędzia)?
  2. Jakie procesy są obserwowane w regionach partnerskich? Na poziomie ogólnym (stopa bezrobocia, PKB na mieszkańca) i bardziej szczegółowym, takim jak: rozwój technologiczny, innowacje, internacjonalizacja i obecność na rynkach zagranicznych, kultura ochrony własności intelektualnej, rozwój biznesu, finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, wzrost działalności innowacyjnej w biznesie, udział środków w wydatkach sektora publicznego na badania i rozwój finansowany przez sektor przedsiębiorstw.
  3. Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie RIS3 w regionach partnerskich – instytucja publiczna, ministerstwo czy instytucje otoczenia biznesu?
  4. Jakie jest źródło informacji zapewniające monitorowanie RIS3: publiczne bazy danych, płatne bazy danych / raporty / publikacje (informacje ilościowe) i / lub informacje jakościowe pozyskane podczas spotkań lub z ankiet/kwestionariuszy?
  5. Jakie są główne wyzwania w odniesieniu do systemu monitorowania RIS3?
  6. Czy znasz jakieś dobre praktyki w zakresie  monitorowania RIS3?

Wymiana opinii, doświadczeń i dobrych praktyk będzie bardzo pomocna przy przygotowaniu Monitoring Testing Plan, nad którym pracownicy UMWL właśnie rozpoczęli prace.