Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmieniony został Regulamin konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji (pkt. 11.2 Regulaminu). Termin realizacji projektów na opracowanie, aktualizację programów rewitalizacji został wydłużony do 30 czerwca 2017 r. Podstawą wydłużenia ww. terminu będzie zaakceptowany przez instytucję skorygowany wniosek o przyznanie dotacji przedłożony przez gminę, w okresie realizacji projektu, tj. do 31 maja 2017 r. Wniosek ten będzie podstawą do podpisania aneksu do umowy zawartej z dotacjobiorcą. Szczegółowe informacje nt. rewitalizacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.rpo.lubelskie.pl