Prezentujemy informacje dotyczące działań podjętych dla beneficjentów oraz osób, które w czasach pandemii chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Wojewódzki Urząd Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór na nową formę pomocy dla pracowników realizowaną z Funduszu Pracy, zasilanego środkami z programów RPO WL 2014-2020 oraz PO WER. Pomoc dedykowana jest dla:

• mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 250 pracowników – średni przedsiębiorca), w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

• przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, w formie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności;

• organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zaznaczamy, że wsparcie można otrzymać przez 3 miesiące, a kwota dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku obrotów przedsiębiorstwa według następujących podziałów:

  1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1300 zł;
  2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł;
  3. co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 2340 zł.

Kwota z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczona na dofinansowanie do wynagrodzeń wynosi ok. 89 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest to ok. 70 mln zł. Pozostałe środki zabezpiecza budżet państwa.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

W ramach Działania 1.2 Badania celowe – w sytuacji, gdy Beneficjent skorzystał już z regulacji tzw. Tarczy Antykryzysowej w zakresie zwolnienia z opłacania składek do ZUS, wydatki poniesione na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do realizacji projektu zostaną uznane za kwalifikowalne (pomimo faktycznego poniesienia przez Beneficjenta wypłaty wynagrodzenia netto oraz zaliczki podatku przekazanej do Urzędu Skarbowego). Informację o skorzystaniu z ulgi należy zgłosić do LAWP przez system SL 2014 wraz z dołączoną kserokopią informacji otrzymanej z ZUS o weryfikacji wniosku dot. zawieszenia składek otrzymanej przez przedsiębiorcę na Platformie Usług Elektronicznych lub drogą pocztową. W przypadku, gdy Beneficjent rozlicza w ten sposób otrzymaną od LAWP zaliczkę, kwotę dofinansowania odnoszącą się do niewykorzystanej części zaliczki w części dotyczącej kwoty składek do ZUS, należy zwrócić na konto LAWP w terminie 90 dni od dnia przekazania wpływu zaliczki na konto Beneficjenta.

Zachęcamy również do odwiedzania zakładki „Fundusze a koronawirus”, która znajduje się na stronie rpo.lubelskie.pl