Finiszujemy z sukcesem!

Samorząd Województwa Lubelskiego zakończy ponad trzyletnią współpracę nad realizacją ponadnarodowego projektu FIRECE – Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon Energy transition in Central Europe, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Innowacyjne Instrumenty Finansowe

Przypomnijmy, że celem projektu było opracowanie innowacyjnego instrumentu finansowego przeznaczonego na inwestycje związane z przejściem MŚP na niskoemisyjne źródła energii. Instrument ten ma umożliwić realizację projektów zdolnych do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w procesach produkcyjnych oraz wspierania inwestycji dla innowacyjnych technologii energetycznych przez przemysł. W projekcie uczestniczyło 10 partnerów z 7 krajów członkowskich UE:

 • Wenecka Izba Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa (Włochy) – lider projektu,
 • Sieć na rzecz energii i technologii środowiskowych oraz Centrum zarządzania międzynarodowegoi gospodarki opartej na wiedzy (Niemcy),
 • Region Emilia Romagna (Włochy),
 • Południowa Regionalna Agencja ds. Innowacji (Węgry),
 • Centrum ds. Badań i Innowacji (Austria),
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG z Legnicy,
 • Województwo Lubelskie (Polska),
 • Istryjska Regionalna Agencja Energetyczna (Chorwacja),
 • ENVIROS – Firma konsultingowa z dziedziny energii, środowiska i zarządzania (Czechy).

Prowadzone działania w ramach projektu przyczyniły się do zwiększenia kompetencji podmiotów regionalnych do zarządzania Regionalnymi Planami Energetycznymi oraz wzrostu zainteresowania koordynatorów i operatorów instrumentów finansowych (IF) do wdrażania innowacyjnych instrumentów finansowych (IIF).

Dialog regionalnych interesariuszy

Sukcesem projektu FIRECE było aktywne zaangażowanie regionalnych interesariuszy w dyskusję na temat transformacji energetyki, w szczególności w kontekście zintegrowanych planów energetycznych i klimatycznych. Grupę interesariuszy w projekcie poza departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Środowiska i Zasobów Naturalnych, Strategii i Rozwoju oraz Departamentu Zarządzania RPO) tworzyli przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Banku Ochrony Środowiska, Narodowego Banku Polskiego oraz Politechniki Lubelskiej.

Kurs online dla operatorów IF

Jednym z najciekawszych rezultatów projektu było przygotowanie trwającego 40 godzin szkoleniowego kursu online, podzielonego na pięć modułów tematycznych:

 • Polityka energetyczna UE i cele,
 • Zarządzanie planami energetycznymi,
 • Rozwój instrumentów finansowych,
 • Monitorowanie wpływu inwestycji publicznych,
 • Wsparcie MŚP w inwestowaniu w efektywność energetyczną.

Opracowane dokumenty

Kluczowym etapem projektu było opracowanie Planu Działania FIRECE, który wyznacza metodologiczną ścieżkę rozwoju sposobów wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych. Dokument zawiera także zestawienie funduszy strukturalnych utworzonych przez UE, prezentuje regulacje stanowiące podstawę do rozwoju IF oraz IIF z zamiarem stosowania ich w planach energetycznych, szczególnie w celu publicznego wsparcia przemysłu, inwestowania w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. W efekcie prac w projekcie zaproponowane zostały trzy alternatywne instrumenty finansowe:

 • instrument I – dla małych i średnich przedsiębiorstw: pożyczka + dotacja,
 • instrument II – dla mikroprzedsiębiorstw: pożyczka + dotacja,
 • instrument III – pożyczka + dotacja + poręczenie.

Proponowane instrumenty mają dwie grupy docelowe: mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP, w obu przypadkach funkcjonujące na terenie objętym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Studium wykonalności w celu wdrożenia IF jest jednym z elementów powstałego na potrzeby projektu raportu pn. Raport oceny analizy ex-ante IIF w województwie lubelskim. Na podstawie powyższego raportu opublikowano monografię pn.  Kontekst rynkowy wdrożenia łączonych instrumentów finansowych w ramach projektu FIRECE, która będzie dostępna także w wersji elektronicznej (bezpłatnie) na stronie Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej (biblioteka.pollub.pl/wydawnictwa/).

Wszyscy partnerzy zadeklarowali dalszą współpracę na rzecz OZE w swoich regionach.