Druga faza projektu ELISE

Po odbytej wymianie doświadczeń i koncepcji związanych z funkcjonowaniem polityk regionalnych każdy z regionów partnerskich zaangażowanych w projekt ELISE (European Life Science Ecosystems, Program Interreg Europa) stworzył plan działania na rzecz rozwoju swojego ekosystemu innowacji. Wszystkie Regionalne Plany Działania zostały zatwierdzone przez Wspólny Sekretariat Programu i są obecnie wdrażane i monitorowane w ramach fazy 2 projektu ELISE. Poniżej znajdują się krótkie opisy planów działania poszczególnych partnerów projektu ELISE.

Polska (Województwo Lubelskie) – program ukierunkowany na transfer wiedzy i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. Drugim punktem planu jest program mobilności badawczo-rozwojowy ukierunkowany na tworzenie sieci naukowych i internacjonalizację projektów badawczych i innowacyjnych.

Słowacja – skupiła się na poprawie możliwości finansowania klastrów za pośrednictwem EFRR, poprawie metodologii innowacji w agencji krajowej i wreszcie na RIS3 regionu Koszyce.

Włochy – zamierzają zwiększyć wykorzystanie wyników badań nie tylko w przemyśle, ale także na rzecz społeczeństwa i ze społeczeństwem.

Litwa – planują utworzenie komitetów naukowych zaangażowanych w podejmowanie decyzji dotyczących ekosystemu w celu stworzenia centrum badawczego na poziomie europejskim.

Niemcy (Meklemburgia-Pomorze Przednie) – głównym celem AP jest zwiększenie finansowania późnych etapów poziomu gotowości technologicznej w celu dostarczenia większej liczby produktów i usług z lokalnych badań i innowacji.

Francja – stworzą nowe możliwości tworzenia powiązań między środowiskiem akademickim a przemysłem wraz z utworzeniem komitetu naukowego w regionie. Więcej nauki w zarządzaniu = lepsze wyniki

Niemcy (Hamburg) – zorganizują szereg warsztatów skupiających się na takich tematach jak zarządzanie innowacjami, myślenie projektowe i tworzenie e-learningu w celu stworzenia nowych narzędzi dla innowatorów w Habmurgu.

Regionalne Plany Działania, w tym w szczególności monitoring wdrażania, zostały zaprezentowane na spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się 29.09.2020 r. w formule zdalnej. W trakcie spotkania partnerzy prezentowali postępy w realizacji poszczególnych planów działania.