100 mln euro na rozwój przedsiębiorczości i innowacje

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to nowy program wsparcia dla małych  i średnich przedsiębiorców. Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet Programu to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy. Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty w zakresie zielonych technologii, w obszarze wód morskich  i śródlądowych oraz technologii poprawiających jakość życia.

Program wdrażany jest we współpracy z agencją Innovation Norway – partnerem ze strony Norwegii (państwa – darczyńcy). Celem Programu jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Program ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

Wsparcie finansowe będzie oferowane w trzech obszarach:

  • innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation) –
    50 milionów euro – projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do rozwoju firm i jednocześnie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek,
  • innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych (blue growth) – 10 milionów euro –  projekty powinny dotyczyć tzw. błękitnego wzrostu, a sami wnioskodawcy działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża. Projekty mogą również dotyczyć poprawy stanu środowiska;
  • technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies) –18,7 milionów euro projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.

Rozwiązania powinny być nowe przynajmniej dla firmy, która składa wniosek. Dotacje będą mogły pokryć do 70 proc. kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 2 mln euro.

Fundusz małych grantów : Granty dla przedsiębiorczych kobiet15 milionów euro.

W programie przewidziano tzw. „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” – osobna pula środków, na realizację projektów w każdym z w/w trzech obszarów tematycznych. Mogą starać się o nie firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie,w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnymw firmie. Dotacje będą wynosić do 200 tys. euro.

Planowane ogłoszenie konkursów już 19 listopada br., a przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 r. i potrwa do 31 marca 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Operatora Programu.