IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018

IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” odbywa się w dniach 18-19 października na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Przedstawiciele świata gospodarki, polityki, nauki i biznesu, dyskutują na temat zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego i finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. W panelach biorą udział doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Na stoisku Ministerstwa Energii doradcy udzielają także informacji w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.