Efektywność energetyczna i OZE

W ramach projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, 7 marca  w  Lublinie odbyła się konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. 

Przedstawiona została oferta finansowania przedsięwzięć, w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii przez przedstawicieli: NFOSiGW,  WFOSiGW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Banku Ochrony Środowiska. Udzielono porad i konsultacji w nawiązaniu do konkretnych koncepcji ekologicznych. Kajetan Kościk koordynator regionalny Projektu Doradztwa Energetycznego omówił organizację, zadania i podział terytorialny doradców oraz działalność doradczą zespołu.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji, w których główny nacisk położono na informacje techniczne, organizacyjne i finansowe, dotyczące zrównoważonego zarządzania energią, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). W spotkaniu udział wzięło ok. 250 osób z różnych środowisk m.in. samorządowców, przedsiębiorców, organizacji finansowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Samorząd województwa lubelskiego reprezentował Dyrektor Regionalnego Biura Energii Henryk Smolarz.

Konferencja została sfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej, Poddziałanie 1.3.3. (POIiŚ).

Linki do Programów: Panorama Lubelska oraz Gość Panoramy Lubelskiej z dnia 7 marca, w których wyemitowano informacje na temat powyższej Konferencji.

→ Panorama Lubelska

→ Gość Panoramy Lubelskiej

do-pobraniaDO POBRANIA

→ Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

galeriaGALERIA