Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Województwo Lubelskie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są od 2013 roku w oparciu o nowe zasady regulaminowe. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne,
 • szkoły i uczelnie wyższe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki, organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki,
 • osoby fizyczne, z zastrzeżeniem, że wniosek zawiera co najmniej jedną rekomendację twórcy kultury lub podmiotu o którym mowa w § 2 pkt 1-4 i 6 Uchwały Nr XXIII/385/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012r.,
 • inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

Ocena wniosków ma charakter konkursowy, opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenie wsparcia finansowego osobom wybitnie uzdolnionym.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:

 • promowanie młodych talentów,
 • przyczynianie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionu, opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych twórcy,
 • cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie,
 • obiektywną możliwość realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku,
 • ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, promowanie regionu w Polsce i poza granicami, z ostatniego roku,
 • potencjalne możliwości wykorzystania stypendium, w tym zakres i liczbę odbiorców dzieła.

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który zatwierdza wyniki jej prac. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie. Stypendium przyznawane jest na okres od 3 do maksymalnie 10-ciu miesięcy. Miesięczna wysokość przyznawanego stypendium wynosi w zależności od indywidualnych osiągnięć kandydata od 200 do 1000 złotych.

Wnioski stypendialne mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Na kopercie wnioskodawcy wpisują dziedzinę w jakiej odbywa się aplikacja o stypendium. Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, tel. 81/44 16 717, pok. 541.

do-pobraniaDO POBRANIA

Informacje i dokumenty dotyczące stypendiów