Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018″
– nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 –  493 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne  (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający warunki określone w regulaminie.

Informacje i dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia  w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”.

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2017-2018 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.