Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017″
– nabór wniosków o przyznanie stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. W ramach realizowanego programu uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (uczniowie, którzy rozpoczynają lub będą kontynuować naukę w ww. szkołach), prowadzących kształcenie ogólne i osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa lubelskiego (zgodnie z indykatywnym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały) będą mogli uczestniczyć w projekcie „Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych”. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.
O przyznanie stypendium w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017″ mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:
1) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, osiągającej najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa lubelskiego;
2) uzyskali co najmniej jedną celującą ocenę (6) z obowiązkowych przedmiotów kluczowych (programowych) ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;
3) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: religii lub etyki, ujętych na świadectwie ukończenia klasy albo szkoły wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa lub równa 5,00,
b) ich wynik ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:
– ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi co najmniej 38 punktów lub co najmniej 95% (średnia arytmetyczna: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego) lub 100 % z matematyki lub 100 % z języka obcego nowożytnego,
– z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 95% (średnia arytmetyczna: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy) lub 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy
c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
d) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium realizowali indywidualny program lub tok nauki, kształcąc się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, udzielony na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28),
e) uczestniczyli w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium
w zajęciach przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.).
4) wyrażą zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
Uczniowie szkoły, o której mowa w § 2 ust. 2 Uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016 2017″ , a nie ujętej w załączniku nr 1 do uchwały, aby móc ubiegać się o stypendium winni przedłożyć dokument informujący, jakie średnie procentowe wyniki, z egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w szkole w 2015 r. z poszczególnych przedmiotów, uzyskała szkoła lub dokument informujący o braku wyniku, z powodu nie przeprowadzania egzaminu zewnętrznego w szkole w 2015 r.
Osoby spełniające ww. biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, gdzie o uzyskaniu stypendium decydować będzie łączna liczba punktów za wyniki w nauce i dodatkowa punktacja, wyliczona w oparciu o zasady określone w § 4 Uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017″ .

Dokumenty programowe

Indywidualny program rozwoju edukacyjnego 

Sprawozdanie z realizacji IPRE