Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja Sztukmistrze w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Żonglerska Lubelska Konwencja „Żelka” 2018, które realizowane będzie od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 2 maja 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w…

Czytaj więcej

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, iż w dniu 9 maja w sali nr 063A (Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ul. Grottgera 4 –  parter) w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4. W toku szkolenia będą poruszone następujące zagadnienia: Ogólne zasady aplikowania o…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego 10 kwietnia podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” w okresie od 25 maja do 18 grudnia. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja. Zarząd Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w…

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Zmiana dotyczy nadania Zakładowi Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu (ZPOK) statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Chełm w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Przypomnijmy, że „Plan…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 1.Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450); 2)    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej…

Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury podało plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2018 rok. Informacje dotyczące kwalifikowania na egzamin kandydatów właściwych Marszałkowi Województwa Lubelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 081 44 16 803. Link strony Ministerstwa…

Czytaj więcej

 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie  Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej  Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Czytaj więcej

Zapraszamy na Forum Innowacji pod tytułem: ZDROWA ŻYWNOŚĆ A JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE realizowane w ramach projektu EmpInno (Interreg Regiona morza Bałtyckiego 2014-2020). Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia (piątek) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ulicy Artura Grottgera 2, w Sali konferencyjnej na I piętrze. Tematem przewodnim forum będzie zdrowa żywność w oparciu o produkcję roślinną. Spotkanie…

Czytaj więcej

Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały na nowo określa obszar Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego (SPK). Przygotowany przez Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL projekt dokumentu został przedłożony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które będą trwać od 5 do 17 kwietnia 2018 r. Głównym celem uchwały dotyczącej SPK jest dokładne wyznaczenie…

Czytaj więcej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 kwietnia. Spotkanie poświęcone jest ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca 2018 roku). Szczegółowe informacje są dostępne w załączonym programie. Zapraszamy do rejestracji. Udział jest bezpłatny! Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji. W…

Czytaj więcej