252,3 ha dla maku niskomorfinowego oraz 10 871,73 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2018 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.…

Czytaj więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4798/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia o zgodności…

Czytaj więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4799/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia o zgodności…

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Zmiana dotyczy nadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Sp. z o.o. – Działowi Utylizacji Odpadów w Starej Wsi statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego w zakresie mechaniczno-biologicznego…

Czytaj więcej

Na podstawie Uchwały Nr CCXLIV/4764/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Departament Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Przedmiot konsultacji. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu Muzeum Nadwiślańskiego…

Czytaj więcej