img
24-07-2016
imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013"


Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012-2013 należy składać w terminie od dnia 29 czerwca 2012r. do dnia 17 sierpnia 2012r.

Szczególnie uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie województwa lubelskiego, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, w roku szkolnym 2012/2013 ponownie mogą uczestniczyć w projekcie - Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3.  Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r.. Jego łączna kwota wyniesie 3 600 PLN, czyli 300 zł miesięcznie.
O przyznanie stypendium w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013” mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:
1. Mieszkają na terenie województwa lubelskiego.
2. Rozpoczynają lub kontynuują w roku szkolnym 2012-2013 naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, przez którą należy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, spośród wymienionych w art. 2 pkt. 2, lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, w związku z czym o stypendia ubiegać się mogą także uczniowie uczęszczający do ostatniej klasy szkoły podstawowej w chwili ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium.
3. Posiadają miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub miesięczny dochód jako osoba ucząca się, nie przekraczający dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). tj. 1008 zł i 1166 zł - w przypadku jeżeli w rodzinie jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
4. Spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły w roku składania wniosku jest wyższa lub równa 5,25 (średnia ocen liczona bez oceny z zachowania, religii/etyki i dodatkowych zajęć edukacyjnych),
2) uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych obowiązkowych przedmiotów o charakterze matematyczno-przyrodniczym i technicznym, ujętych na świadectwie w roku składania wniosku nie niższą niż 5,66, tj. 2 oceny celujące i 1 bardzo dobra,
3) uzyskali wynik z egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:
   ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej co najmniej 38 punktów,
   z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 95 pkt. lub z części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 48 pkt.,
4) są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

Dokumenty programowe:

   Niezbędne do  złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
→   Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
→   Wniosek o przyznanie stypendium w formacie excel  - załącznik nr 1 do regulaminu
→   Wniosek o przyznanie stypendium w formacie open office - załącznik nr 1 do regulaminu
→   Założenia do indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego - załącznik nr 2 do regulaminu
→   Oświadczenie o sytuacji materialnej - załącznik nr 3 do regulaminu
→   Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik nr 3A do regulaminu
→  Informacja o sposobie przygotowania i prawidłowego złożenia wniosku o przyznanie stypendium
→ Punktacja z egzaminu gimnazjalnego w roku 2012

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej:
→   Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego - załącznik nr 4 do regulaminu
→   Deklaracja opieki nad stypendystą - załącznik nr 5 do regulaminu
→   Sprawozdanie semestralne/roczne - załącznik nr 6 do regulaminu
→   Aktualizacja wniosku o przyzanie stypendium - załącznik nr 7 do regulaminu

   Inne:
→  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad wraz z rozporządzeniem zmieniającym

Oświadczenie dla celów ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych dla opiekuna stypendysty

www.efs.lubelskie.pl

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /