Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem unijnej polityki spójności służącym wspieraniu, promocji oraz realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym w obrębie Unii Europejskiej. W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 są realizowane trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalny.

Województwo Lubelskie może korzystać z dwóch programów transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa oraz  programu międzyregionalnego INTERREG EUROPA. Ze względu na położenie przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej Województwo Lubelskie do prowadzenia współpracy transgranicznej może wykorzystywać Europejski Instrument Sąsiedztwa, w ramach którego realizowany jest Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej:


Magdalena Fotek-Kułak – Kierownik Oddziału, tel. 81 44 16 868, e-mail: magdalena.fotek@lubelskie.pl
Anna Kępa – ds. programów ponadnarodowych, e-mail: anna.kepa@lubelskie.pl
Agata Kossakowska – ds. programów międzyregionalnych, e-mail: agata.kossakowska@lubelskie.pl
Katarzyna Kiszczak – ds. promocji programów EWT, e-mail: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl