Sekretarz Województwa Lubelskiego: Zbigniew Załoga
Grottgera 4, pok. 184
tel. (+48) 81 44 16 605, faks (+48) 81 44 16 13
e-mail: sekretarz@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Janusz Wawerski
Grottgera 4, parter
tel. (+48) 81 44 16 614, faks (+48) 81 44 16 615
e-mail: sejmik@lubelskie.pl

Dyrektor Katarzyna Janiszewska
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 606, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

Oddział Organizacyjny
Kierownik: Kamila Szysiak
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 529, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji Społecznej
Kierownik: Szczepan Jagiełło
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 623, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

 • Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”

Dyrektor Leszek Burakowski
Z-ca dyr. Jerzy Kaczmarski
Z-ca dyr. Karol Marcin Hołówkowski
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 648, faks (+48) 81 44 16 649
e-mail: organizacja@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

 • Pozwolenie na przeprowadzenie i zorganizowanie zbiórek publicznych
 • Skargi i wnioski
 • Informacja publiczna – Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
 • Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji pracownikom zlikwidowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz kserokopii dokumentacji medycznej byłym pacjentom
 • Alkohol – Zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi oraz piwem

Skarbnik Województwa Elżbieta Mocior
p.o. Dyrektora Marta Juchnikowska
Z-ca dyr. Kazimiera Kaproń
Z-ca dyr. Bożena Szydło
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 632, faks (+48) 81 44 16 633
e-mail: finanse@lubelskie.pl

Dyrektor Joanna Włodarska
Z-ca dyr. Małgorzata Wójtowicz
Stefczyka 3 (I piętro),
tel. (+48) 81 44 16 582, faks (+48) 81 44 16 579
e-mail: certyfikacja@lubelskie.pl

Dyrektor Anna Pawlak
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 501, faks (+48)81 44 16 503
e-mail: cyfryzacja@lubelskie.pl

Dyrektor Piotr Grabarczyk
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 820, faks (+48) 81 44 16 819
e-mail: kontrola@lubelskie.pl

p.o. dyrektora Mariusz Kamiński
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 779, faks (+48) 81 44 16 780
e-mail: mienie@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

 • Sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości stanowiących własność Województwa
 • Wynajem, dzierżawa nieruchomości i lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa
 • Zakup lub przyjęcie darowizny, aparatury i sprzętu medycznego

Dyrektor Sławomir Struski
Z-ca dyr. Katarzyna Kremeś
Z-ca dyr. Łukasz Gołąb
Marie Curie-Skłodowskiej 3, piętro 4
tel. (+48) 81 44 16 727, faks (+48) 81 44 16 729
e-mail: dris@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

 • Korzystanie ze środowiska
 • Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Procedury dotyczące przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele inne
 • Obręby hodowlane w rybactwie śródlądowym
 • Przyjęcie dodatków do projektów zagospodarowania złóż
 • Dokumentacje geologiczne i dodatki do dokumentacji/ Informacje geologiczne
 • Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji klinkieru
 • Gospodarowanie środkami Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 • Wnioski o wpis na listę produktów tradycyjnych
 • Wydawanie decyzji pozwolenia zintegrowanego
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

p.o. dyrektora Mirosław Tarkowski
Z-ca dyr. Marek Sikora
Z-ca dyr. Andrzej Miskur
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 705, faks (+48) 81 44 16 704
e-mail: deks@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:
Edukacja

 • Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego dla nauczycieli
 • Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów
 • Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, olimpiad i festiwali
 • Wniosek dotyczący uzgodnień w zakresie zawodów i kierunków kształcenia
 • Wniosek o uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie
 • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej przygotowanie zawodowe
 • Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego ”Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
 • Stypendia dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Kultura

Sport

 • Stypendia sportowe
 • Zakup materiałów i wyposażenia – puchary, statuetki i drobny sprzęt sportowy
 • Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • Program Rozwoju Bazy Sportowej

Dyrektor Iwona Nakielska
Z-ca dyr. Krzysztof Juściński
Stefczyka 3b, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 738, faks (+48) 81 44 16 740
e-mail: drpo@lubelskie.pl

Dyrektor Anna Brzyska
Z-ca dyr. Marcin Protas
Z-ca dyr. Iwona Poddubiuk
Stefczyka 3b
tel. (+48) 81 44 16 575, faks (+48) 81 44 16 576
e-mail: defrr@lubelskie.pl

Dyrektor Michał Zdun
Z-ca dyr. Krzysztof Tajer
Grottgera 4, piętro 4
tel. (+48) 81 44 16 590, faks (+48) 81 44 16 589
e-mail: transport@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

 • Transport – Zezwolenia na wykonywanie przewozu osób
 • Zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
 • Transport – Dopłaty do przewozów pasażerskich
 • Ewidencja egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców

Dyrektor Bogdan Kawałko
Z-ca dyr.  Zbigniew Marcinkowski
Z-ca dyr. Waldemar Rudnicki
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 545, faks (+48) 81 44 16 544
e-mail: dpr@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Tadeusz Buczek
Z-ca dyr. Dorota Skwarek
Z-ca dyr. Małgorzata Błaszczyk-Osik
Grottgera 4, piętro 3
tel. (+48) 81 537 16 51, faks (+48) 81 537 16 37
e-mail: dpi@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

p.o. Dyrektora Piotr Wysok
Z-ca dyr. Hubert Rząsowski
Czechowska 19, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 850, faks (+48) 81 44 16 853
e-mail: defs@lubelskie.pl

Dyrektor Edmund Bożeński
Z-ca dyr. Mateusz Winiarski
Marie Curie-Skłodowskiej 3
tel. (+48) 81 44 16 881, faks (+48) 81 44 16 882
e-mail: wbwp@lubelskie.pl

Dyrektor Anna Mochniej
Z-ca dyr. Beata Biała-Wiejak
Grottgera 4, piętro 3
tel. (+48) 81 44 16 789, faks (+48) 81 44 16 790
e-mail: promocja@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

Realizowanie zadań z zakresu turystyki

Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym górskim

Zaszeregowanie obiektów hotelarskich i nadanie kategorii

Rejestr działalności regulowanej organizatorów i pośredników turystycznych

Geodeta Województwa Lubelskiego Joanna Łagoźny
Grottgera 4, parter
tel. (+48) 81 44 21 015, faks (+48) 81 47 81 217
e-mail: biurogeodezji@lubelskie.pl

Inspektor Ochrony Danych Anna Kondrat
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Pełnomocnik Janusz Wójtowicz
Grottgera 4, piętro 3,
tel. (+48) 81 44 16 685, faks (+48) 81 44 16 680 
e-mail: janusz.wojtowicz@lubelskie.pl

Sprawy do załatwienia:

 • Oświadczenia majątkowe

Dyrektor Mariusz Rudzki
Stefczyka 3
tel. (+48) 81 53 71 630, faks (+48) 81 53 71 638
e-mail: biuro.azbest@lubelskie.pl

Dyrektor Henryk Smolarz
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 47 81 450, faks (+48) 81 47 81 410
e-mail: rbe@lubelskie.pl

Kierownik Andrzej Marciniuk
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
tel. (+48) 83 343 58 44, faks (+48) 83 342 28 82
e-mail: biala@lubelskie.pl

Kierownik Marcin Łopacki
22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1
tel. (+48) 82 563 02 08, faks (+48) 82 565 13 88
e-mail: chelm@lubelskie.pl

Kierownik Aneta Najda
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 94
tel. (+48) 84 638 42 35, faks (+48) 84 639 31 34
e-mail: zamosc@lubelskie.pl