Dofinansowanie na remont Domu Kultury w Dęblinie

Prawie 368 tys. zł to kwota dofinansowania, która trafi do Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Inwestycja poprawi warunki integracji międzypokoleniowej oraz przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego.   

Całkowity koszt operacji to prawie 578 tys. zł. Obecnie Miejski Dom Kultury prowadzi liczne zajęcia z zakresu kultury. Dzięki pozyskanym środkom lokalna społeczność będzie miała szanse poszerzać swoje zainteresowania oraz poprawić warunki integracji międzypokoleniowej.

Marszałek Grzegorz Kapusta oraz Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka podpisali umowę o dofinansowanie, która realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.