XXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w  dniu 13 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Jednolity porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXVI oraz nadzwyczajnej XXVII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
4a. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Andrzeja Pruszkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
7a. Raport z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
8. Przyjęcie stanowiska w sprawie konieczności dostosowania przepisów ustawy – Prawo łowieckie do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt. P 19/13.
8a. Przyjęcie stanowiska w sprawie ponownej centralizacji publicznych służb zatrudnienia.
9. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Lubelskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
10.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
10.3. zabezpieczenia w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 rok środków finansowych na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie do projektu pn. „Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze”;
10.4. pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącej uprzednio drogę krajową nr 19 na odcinku od ronda „Marynin” do km 320 + 803 (od początku planowanego do budowy łącznika południowego, stanowiącego połączenie z drogą powiatową w kierunku Zemborzyc);
10.5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
10.6. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski, Gminie Miejskiej Międzyrzec Podlaski w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
10.7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na działalność statutową Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego;
10.8. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”;
10.9. wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Krasnobród;
10.10. określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017;
10.11. wskazania kandydatów do składu Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
10.12. zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok 2017”;
10.13. wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Lubelskie udziałów Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu oraz określenia trybu zbycia udziałów;
10.14. dalszego prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie przez Województwo Lubelskie i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.